คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

                                                                            รายนาม คณะผู้บริหารโรงเรียน
                        รูปภาพ        ชื่อ - นามสกุล

               ตำแหน่ง

       
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
         นายสุวิทย์ รจนาสันห์

 รักษาการ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

    
นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธุ์

 รักษาการ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

    นายภักดี แสงจันทร์

 รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

    นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

 รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

Additional information