กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล
1  

นายจิรทีปต์ โชติดิลก

2  

 

นางวัลภา เจริญสรรพ์

3    

นางนิรดา บุญจิตร

4    

นางอัจฉรา วงศ์เสรี

5    

นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธุ์

6    

นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร

7    

นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์

8    นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
9    

นายกฤษฎา สังวรณ์

10    

นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม

11    นายยุทธพล สะและหมัด
12    นายชาตรี โพธิ์ดก
13    นายพชร สายรัตน์
14