กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล
 1  

นายอำนาจ นิลกลัด

   นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุ่ม
   นางสาวจีราพร แววสง่า
  นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ 
   นายไชยจิตร ศรีมุล
   นายทยากร สุขขวัญ
 7    

นายวิศิษฏ์ หนาแน่น

   นางนิตยา วงศ์คำฟู
   นางสาวเมธาวี สุขขวัญ
10     นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ
11     นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์
12   

นางสาววาสนา โต๊ะเด็ม

 
13    นายพงศกร นาคไทย 
14