กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล
 1   นางจริยา จินตวรรณ
 

นางแสงทอง จงวัฒนสิทธิ์

   นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
4    

นางสาวจิตรอับษร โกกิลกนิษฐ

   

นายสุจินต์ สลักคำ

   

นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร

   นางศุกันญา มนฑารัตน์
   นายอนุชิต ผิวขำ
   นางสาวกรณ์กันต์ คล่องแคล่ว
10     นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช
11     นางสาวอภิชญาน์ หอมสะอาด
12     

นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา

13     

นายสรศักดิ์ เจริญการค้า

14     นางสาววีดารัตน์ ณะวิชา
15