กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล
 

 

นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล

   

นายสะอาด ยิดนรดิน

   

นางอรทัย งามรัตนกุล

   นางณิชาภา หอมวิเชียร
   

นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์

   

นางวัฒนา เหมโยธิน

   นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร
   

นายสุพจน์ ดีคาร

   นางสาวประทิน ตรีถัน
10     นางสาวอารีย์อร ขันสาคร
11     นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
12     นางสาวพิณญาดา รวีวารษ์
13     นางยุภาพร บุษยเหม
14   

 นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด

เอกสารการสอน

15