กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล
1   นายสุวิทย์ รจนาสันห์
2  

นายพรชัย คงเจริญนิวัติ

3  

นายวิทยา ริ้วสวรรค์

4  

นายสมชาย ทองใบเล็ก

5  

นายอำนาจ ศรีภักดิ์

6    นางนิศาชล เอ้กันหา
7    นางสาวสีวลี แซะยูซุบ
8  

นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร

9  

นายวันชัย ดีเสมอ

 

Additional information