หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

อาคาร นวม

1. หน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อ 111

2. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ต่อ 102

3. ห้องพัสดุ ต่อ 108

4. ห้องการเงิน ต่อ 109

5. ห้องสารบรรณ ต่อ 110

6. ห้อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้อง 105

อาคาร ภาณุรังสี

1. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ต่อ 103

2. ห้องวัดผล ต่อ 113

3. ห้อง สำนักงาน ต่อ 114

5. ห้อง แนะแนว 1 ต่อ 115

6. ห้องแนะแนว2 ต่อ 116

7. กลุ่มสาระสังคมฯ 1 ต่อ 117

8. กลุ่มสาระฯสังคม 2 ต่อ 118

 อาคาร ร่มเกล้า

1. กลุ่มสาระภาษาไทย ต่อ 119

อาคาร แม่รำเพย

1. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 1 ต่อ 125

2. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2 ต่อ 126

3. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 1 ต่อ 128

4. กลุ่มสาระ ณ วิมยาศาสตร์ 2 ต่อ 128

5. ห้องลูกเสือ ต่อ 129

 อาคารแม่โพสพ

1. ห้องงานประดิษฐ์ ต่อ 133

2. ห้องดนตรี ต่อ 134

3. ห้องศิลปะ ต่อ 135

4. ห้องนักการ 137

5. ห้องเวรนักการ ต่อ 138

อาคาร ประกอบ ชื่่นชม

1. ป้อมยาม ต่อ 139

2. ประชาสัมพันธ์ ต่อ 106

3. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง ต่อ 104

4. ห้องสำนงาน ต่อ 131

5. เรือนพยาบาล ต่อ 107

อาคารหอประชุมเอนกประสงค์

1 ห้องสมุด ต่อ 120

2. ห้องแผนงาน ต่อ 121

3. ธนาคารโรงเรียน ต่อ 122

อาคารสามประเวศ

1. กลุ่มสารระ ฯ สุขศึกษา พลศึกษา ต่อ 132

2. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ต่อ 124

3. ห้องคกหรรม ต่อ 136

อาคารเกษตร

1. ห้องเกษตร ต่อ 130

2. ห้องงานอาคารสถานที่่/ห้องเวรครูชาย  ต่อ 123

 

 

 

Additional information