1. ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1.1  สถานที่ตั้ง

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเนื้อที่  26 ไร่  29  ตารางวา

          ตั้งอยู่เลขที่ 146  หมู่ 3  ถนนร่มเกล้า  แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520  โทร  0-2737-8918-20  โทรสาร  0-2360-9287  E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    website:  www.dsr.ac.th

1.2  การก่อตั้งโรงเรียน

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2521  มีผู้ทำหนังสือแสดงความจำนงผ่าน ฯพณฯ รัฐมันตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะบริจาคที่ดินจำนวน 15 ไร่ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งที่ 2 กรมสามัญศึกษา  โดยคุณหญิงบุญเลื่อน  เครือตาชู  อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นได้ตอบรับที่ดินดังกล่าวตามหนังสือที่  ศธ.0807/33236  ลงวันที่  21  กันยายน  2521

          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์  อักษรย่อคือ  ท.ศ.อ.  และมีเลขที่ประจำโรงเรียนที่ ศธ.0807133  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522  และเมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2522  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่  5700/2522  แต่งตั้ง  นางสาวผ่องศรี  บัวประชุม  ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์  ให้ไปดำรงตำแหนงผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  อักษรย่อ  “ท.ศ.ร.”  เป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเทพศรินทร์  (ALL  DEB  IN  ONE)  จึงถือเอาวันที่ 26 มีนาคม  2522  เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

1.3  สาเหตุการย้ายที่ตั้งโรงเรียน

          ตามที่ผู้แจ้งความจำนงบริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์นั้นปรากฏว่าทางกรมสามัญศึกษาไม่สามารถที่จะนำงบประมาณการก่อสร้างเข้าไปได้  เนื่องจากไม่มีถนนเข้า – ออก  ถึงบริเวณที่ดินแต่การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจะต้องดำเนินการให้ทันปีงบประมาณ 2523  ไม่เช่นนั้นแล้วงบประมาณที่ได้มาจะถูกเรียกคืน  ดังนั้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2523  นางเนียน ชื่นชม  ผู้ซึ่งเห็นใจต่อปัญหาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก  ท่านจึงมีกุศลจิตมาแสดงความจำนงผ่านโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์  บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่  (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน)  ให้กับกรมสามัญศึกษาเพื่อจัดสร้างโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์  และทางกรมสามัญศึกษาก็ได้ตอบรับที่ดินดังกล่าวตามหนังสือที่ ศธ.0807/28100  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2523  ที่ดินส่วนที่เหลือก็ยินดีจะขายให้กับโรงเรียนเพื่อขยายบริเวณในราคาถูก

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  มีเนื้อที่ 26 ไร่  29  ตารางวา  มีความเป็นมาดังนี้

          1.  นางเนียน  ชื่นชม       

บริจาคที่ดิน  จำนวน  10  ไร่

          2.  พระราชปัญญา  โกศล       

จัดซื้อที่ดิน    จำนวน 8 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา บริจาคให้โรงเรียน

          3.  พระราชปัญญา  โกศล         

จัดซื้อที่ดิน    จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา บริจาคให้โรงเรียน

          4.  คุณประกอบ  ชื่นชม  

จัดซื้อที่ดิน    จำนวน 1 ไร่  6  ตารางวา เพื่อทำถนนหน้าโรงเรียน

 

                 นางเนียน  ชื่นชม                                  พระราชปัญญา  โกศล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

              คุณประกอบ  ชื่นชม

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวมราชานุสรณ์  และทรงปลูกต้นประดู่แดง

 

 

 

 

 

 

1.4  ความก้าวหน้า  การพัฒนาของโรงเรียน

          ปี พ.ศ. 2524  ได้ก่อสร้าง “อาคารร่มเกล้า” ด้วยงบประมาณจากทางกรมสามัญศึกษา  จำนวน  5,000,000  บาท  เป็นอาคาร 4 ชั้น  15  ห้องเรียน

 

  

 

 

 

 

          ปี พ.ศ.2526  ได้ก่อสร้าง “อาคารสามประเวศ”  ด้วยงบประมาณจากทางกรมสามัญศึกษา  จำนวน  5,699,000  บาท  เป็นอาคารพิเศษ 4 ชั้น 15 ห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

          ปี พ.ศ.2526  ได้ก่อสร้าง “อาคารนวม”  ด้วยเงินบริจาค  จากพระราชปัญญาโกศล  อดีตรองเจ้าอาวาส  วัดเทพศิรินทราวาส  จำนวน 11,900,000  บาท  เป็นอาคารพิเศษ 3 ชั้น 17 ห้องเรียน

          ปี พ.ศ.2527  ได้ก่อสร้าง “อาคารรำเพย”  ด้วยงบประมาณจากทางกรมสามัญศึกษา  จำนวน 4,244,000  บาท  เป็นอาคาร 4 ชั้น 18 ห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

­

          ปี พ.ศ. 2528  ได้ก่อสร้าง “อาคารแม่โพสพ”  ด้วยงบประมาณจากทางกรมสามัญศึกษา  จำนวน  3,090,000  บาท  เป็นอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น 6 ห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

          ปี พ.ศ.2530  ได้ก่อสร้าง  “อาคารภาณุรังสี”  ด้วยงบประมาณจากทางกรมสามัญศึกษา จำนวน  5,000,000  บาท  เป็นอาคาร 4 ชั้น  16 ห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ในปีงบประมาณ 2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง “หอประชุม”  จำนวน 4,000,000  บาท  และโรงเรียนดำเนินการหางบประมาณสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวน  3,000,000  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information