2. ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

2.  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1.   นางสาวผ่องศรี      บัวประชุม                           พ.ศ. 2522 – 2533

2.   นายอำนวย          ทั่วทิพย์                             พ.ศ. 2533 - 2535

3.   นายบุญเลิศ          อุดมพันธ์                            พ.ศ. 2535 – 2536

4.   นายเกรียงศักดิ์      กำเนิดเหมาะ                        พ.ศ. 2536 – 2540

5.   นายประทุม          นวลเขียว                           พ.ศ. 2540 – 2541

6.   นายมโน              อภินิเวศ                             พ.ศ. 2541 – 2542

7.   นางอ่องจิต          เมธยะประภาส                     พ.ศ. 2542

8.   นายนิพนธ์           นิตพงษ์                              พ.ศ. 2542 – 2543

9.   นายวิศัลย์           กมุทพงศ์                           พ.ศ. 2534 – 2545

10. นายโกศล            พละกลาง                           พ.ศ. 2545 – 2549

11. นายคณิสร           เย็นใจ                               พ.ศ. 2549 – 2551

12. นายธงชัย           นิยโมสถ                             1 ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน

 

Additional information