แจ้งการหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

1. โรงเรียนแจ้งการหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

2. นักเรียนที่มีการเสิรมในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ให้มาเรียนตามปรติ

Additional information