คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นายมังกร กุลวานิช
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายประทุม นวลเขียว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพล พาลี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโสภณ ผลสุขการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจันจิรา จันทร์เจริญสุข(จิตตะวิริยะพงษ์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัญชา เหล่าอุดมกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสะอาด ยิดนรีดิน
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายแอ อุดมศิล
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

จ่าสิบเอกหญิงแสงเดือน วิเลสูตร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายประสาน บุญรัตน์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง
กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสรรพวัต ขาวสบาย
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายธงชัย อินทรพาณิชย์
กรรมการและเลขานุการ