กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คุณพูนศรี ชื่นชม
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณวีระศักดิ์ ศรีสังข์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สมศักดิ์ ปรียวินิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสุรัติ หงส์วิเศษชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณกัลยา สื่อศิริธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณกฤช สินอุดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณมนัส บัวทอง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

คุณสุดใจ จันทรา
กรรมการผู้แทนศาสนา

คุณวัชระ ชื่นชม
กรรมการผู้แทนศาสนา

คุณอำนาจ นิลกลัด
กรรมการผู้แทนครู

คุณสุชาติ จีนคง
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นอ.เจริญชัย สารมานิตย์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

คุณวีรภัทร์ พันธุ์หาญ
กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์
กรรมการและเลขานุการ