สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คุณพูนศรี ชื่นชม
นายกสมาคม

คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์
อุปนายก1

คุณสุรัติ หงส์วิเศษชัย
อุปนายก2

คุณคมศักดิ์ หาญสิงห์
กรรมการและนายทะเบียน

คุณสุวิทย์ รจนาสันห์
กรรมการและนายทะเบียน

คุณภักดี แสงจันทร์
กรรมการและปฏิคม

คุณเกียรติพล เหลืองพริยะชาติ
กรรมการ

คุณปราโมทย์ ธีรธรรม
กรรมการ

คุณอ๊อด บุญพา
กรรมการ

คุณประสาน บุญรัตน์
กรรมการ

คุณปัทมพร ชัยปัญหา
กรรมการ

คุณนงลักษณ์ สารมะโน
กรรมการ

คุณสุดใจ จันทรา
กรรมการ

คุณมาลี ไวยเวทา
กรรมการ

คุณวัชระ ชื่นชม
กรรมการ

คุณสุพัชรไชย แพทย์รัตนกุล
กรรมการ

คุณนิรันดร์ ณ ลำปาง
กรรมการ

คุณพิญญาดา รวีวารษ์
กรรมการและพัสดุ

คุณสมบูรณ์ศรี มีกุศล
กรรมการและเหรัญญิก

คุณมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ

คุณเทียน กล่ำบุตร
กรรมการและสวัสดิการ