กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่งนักเรียนเข้าแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาจีน ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสเทิร์ทบางกอก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ภาษาจีนได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท และภาษาอังกฤษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 1.นายภูริลาภ ดาวอรุณเกียรติ 2.นายกิตติภพ ช่วยเจริญสุข 3.นางสาวยสศิญา ธวัชชัยนันท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ,ม.6/8นางสาวกนกวรรณ ทิพย์คูนอก 5/6
ภาษาจีน นางสาวปภัสรา ไชเสนา 5/8