การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอเมงกุฏครั้งที่ 14 ปี 2561
นายสถิระ จัทรกุลชัย ได้รับรางวัลชมเชย และนายวัชรสิทธิ์ แสงจันทร์ฉาย ได้รางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฏครั้งที่6