ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่สอบผ่าน สอวน. ในรอบที่ 2 ผ่านทั้งสิ้น 11 คนดังนี้
1. น.ส.สรัลรัตน์  อามินเซ็น
2. นายสหัสวรรษ  ห้วยหงษ์ทอง
3. น.ส.ศิร์กานต์  พรมเต็ม
4. ด.ช.ณภัร  บริสุทธิ์ประสิทธิ์
5. นายเอกภาพ  แพสุพัฒน์
6. ด.ช.สถิระ  จันทรกุลชัย
7. นายนภกฤต  ศิริพิทยกุล
8. นายนิติธร  ทักษพันธุ์
9. นายสุรนาท  บุญอาจ
10. ด.ช.สรวิชญ์ จตุพรมงคล
11. ด.ช.วัชรสิทธิ์ แสงจันทร์ฉาย