ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง