นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิก วิชาการ สอวน. ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560