ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนกลุ่ม A เวลา 8.00 น. – 10.30 น.
นักเรียนกลุ่ม B เวลา 10.00 น. – 12.30 น.