ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนกลุ่ม A เวลา 12.00 น. – 14.30 น.
นักเรียนกลุ่ม B เวลา 14.00 น. – 16.30 น.