ม.3 รับอกสารจบการศึกษา

30 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

สอบแก้ตัว ครั้งที่1 ม.3 (รูปแบบออนไลน์)

14 มีนาคม 2565 ถึง 16 มีนาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ม.1,2,4,5 (รูปแบบออนไลน์)

14 มีนาคม 2565 ถึง 21 มีนาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลเรียน ม.1-5

15 มีนาคม 2565 ถึง 15 มีนาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เรียนซ้ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

16 มีนาคม 2565 ถึง 22 มีนาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

9 มีนาคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1 มีนาคม 2565 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฉีดวัคซีนไฟเซฮร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6

17 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า