ประชุมผู้ปกครอง ม.1และม.4

24 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบปลายภาค

10 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

21 สิงหาคม 2562 ถึง 21 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ 6

4 สิงหาคม 2562 ถึง 4 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ

17 มิถุนายน 2562 ถึง 9 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.5

21 กรกฎาคม 2562 ถึง 21 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและอบรมคุุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 4

7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 2

2 พฤษภาคม 2562 ถึง 2 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 3

1 พฤษภาคม 2562 ถึง 1 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า