นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ

17 มิถุนายน 2562 ถึง 9 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.5

21 กรกฎาคม 2562 ถึง 21 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและอบรมคุุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 4

7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 2

2 พฤษภาคม 2562 ถึง 2 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 3

1 พฤษภาคม 2562 ถึง 1 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 5

30 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 6

29 เมษายน 2562 ถึง 29 เมษายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นม.3,6 ที่จบการศึกษา

25 มีนาคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น

18 มีนาคม 2562 ถึง 21 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า