บทอาขยาน กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน อ่านโดยครูสอง

บทอาขยาน บทหลักบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา

บทอาขยานเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี โดยครูสอง

บทนมัสการอาจริยคุณ ทำนองสรภัญญะ อ่านโดย ครูสอง

บทนมัสการมาตาปิตุคุณ ทำนองสรภัญญะ อ่านโดย ครูสอง

บทอขยาน นิราศภูเขาทอง อ่านโดย ครูสอง

บทอขยาน บทพากย์เอราวัณ อ่านโดย ครูสอง

บทอาขยาน พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ อ่านโดย ครูสอง

บทอาขยาน ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง อ่านโดย ครูสอง