นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์) วันที่ 25 -29 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/1yCK1De6rqToXtTHHcKALufEXRDMsBGit/view?usp=drivesdk