รายงานตัวห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563)

รายละเอียด

  1. ห้องเรียนเสริมวิทยาศาสตร์ เรียนวิชาพื้นฐานเท่ากับห้องทั่วไป และ เรียนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์จากห้องทั่วไป 4-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รับจำนวน 45 คน (1 ห้อง) ค่าบำรุงการศึกษาเท่ากับห้องเรียนทั่วไป (3,600 บาท และค่าสมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง 350 บาท รวม 3,950 บาท+100 บาทค่าบัตรนักเรียน) ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ครูพงศกร 092-4641119
  2. ห้องเรียนเสริมคณิตศาสตร์ เรียนวิชาพื้นฐานเท่ากับห้องทั่วไป และเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ จากห้องทั่วไป 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รับจำนวน 45 คน (1 ห้อง) ค่าบำรุงการศึกษาเท่ากับห้องเรียนทั่วไป (3,600 บาท และค่าสมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง 350 บาท รวม 3,950 บาท+100 บาทค่าบัตรนักเรียน) ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมครูสมใจ 086-3639137
  3. ห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program: IEP) เรียนวิชาพื้นฐานเท่ากับห้องทั่วไป และเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดกับครูต่างชาติ 6 ชั่วโมง และครูคนไทยสอนสรุปวิชาภาษาอังกฤษอีก 1 ชั่วโมง รับจำนวน 25-30 คน ค่าบำรุงการศึกษา 11,500 บาท  และค่าสมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง 350 บาท รวม 11,850 บาท +100 บาทค่าบัตรนักเรียนติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมครูอรุณโรจน์ 089-0932597
  4. ห้องเรียนเสริมภาษาจีน (Intensive Chinese Program: ICP) เรียนวิชาพื้นฐานเท่ากับห้องทั่วไป เรียนเสริมวิชาภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน เริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้น เรียนภาษาจีน 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีทั้งครูคนจีนและคนไทยสอน รับจำนวน 20-25 คน ค่าบำรุงการศึกษา 5,100 บาท และค่าสมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง 350 บาท รวม 5,450 บาท +100 บาทค่าบัตรนักเรียนติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมครูสิริพร 091-5661442
  5. ห้องเรียนเสริมภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program: IJP) เรียนเสริมวิชาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐาน เริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้น รับจำนวน 15-20 คน มีทั้งครูคนญี่ปุ่นและคนไทยสอน ค่าบำรุงการศึกษา 5,100 บาท และค่าสมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง 350 บาท รวม 5,450 บาท+100 บาทค่าบัตรนักเรียน ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมครูอภิชญาน์ 086-9395547
  6. ห้องเรียนทั่วไป ค่าบำรุงการศึกษา 3,600 บาท และค่าสมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครอง 350บาท รวม 3,950 บาท +100 บาทค่าบัตรนักเรียน

คลิกรายงานตัว https://forms.gle/LtcxxqqK7e49myBf6