สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา2564