[drivr id=”1embWYII1NOzoLqGMuNIO0dKNIrsTJF0D” type=”application”]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกhttps://drive.google.com/file/d/1NgA_6Khiyur4uEShSRmu7QjtCuy__Zvo/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก https://drive.google.com/file/d/13EjHcZ2aSZmAabLuQ8YIjPH6QVGtwlTa/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกhttps://drive.google.com/file/d/15bTMBxbCOcCeuM4SNcgI5AaSXmUKV-fb/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกhttps://drive.google.com/file/d/1-eKAlKvpEJ0iYyehxWmD0VAnM7VBxCU_/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก https://drive.google.com/file/d/1t-qTO4KARgrWG8qlPUQr7I_AgvSEB3GX/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 คลิกhttps://drive.google.com/file/d/1M-3pUxL8ZRYSYmUG4ivtvphQLZFOf-4z/view?usp=sharing