วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560  เวลา 13.45 – 17.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จัดการสอบ pre-test การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม. ต้น (IJSO) ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมสอบจำนวน 130 คน และมีแบบทดสอบทั้งสิ้น 4 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา