กรณีที่ต้องการใช้เอกสารแสดงผลการเรียน และต้องการแก้ไขผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ https://drive.google.com/file/d/1cYq8uhmMH3Kz2ClQbeV-3Pi9EB-HkQxc/view?usp=sharing