การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้อำนวยการติดตามการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การแก้ไขผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่3)

ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่2)

รหัสชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ในการเรียนออนไลน์ผ่านGoogle Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563