สภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย มอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลบุคคลดีเด่นให้กับผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง การสอนเสริมวิชาการวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาค ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(น้ำท่วม)

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม)

ประกาศ มาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติดของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565