ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่3)

ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่2)

รหัสชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ในการเรียนออนไลน์ผ่านGoogle Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

การดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,3และ6

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)

รับสมัคร การประกวดการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า