ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ การดำเนินการเรียนซ้ำเพื่อจบหลักสูตรการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียน Regular และห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบความรู้ (Pre-test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน REGULAR ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563