ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2561

ผู้ปกครองเครือข่ายร่วมพัฒนาเทพฯร่มเกล้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC พัฒนาการเรียนการสอน

กองลูกเสือ-เนตรนารี เทพศิรินทร์ร่มเกล้า คว้าชัยระเบียบแถวและสวนสนาม

ประกาศเกียรติคุณ นายสถิระ จันทรกุลชัย

เทพฯร่มเกล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสนใจด้านการแสดง

ท.ศ.ร. จัดอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)