ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

รับสมัคร การประกวดการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบัง ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาพื้นน้ำท่วมขัง

ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์

ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ITA Online 2020 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศ การยกเลิกการสลับกลุ่มเรียน และทดลองเปิดเรียน On – site เต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำรวจความจำนงขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562