ประกาศ เรื่อง รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

ระเบียบโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ว่าด้วยการย้ายห้องเรียน ย้ายแผนการเรียน เปลี่ยนห้องเรียนและรับย้ายนักเรียนระหว่างปี พุทธศักราช 2567

รายงานตัวห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลสอบ Pre-test ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ยื่นความจำนง สำหรับนักเรียน ม.3 ท.ศ.ร. ปีการศึกษา 2566 ต่อ ม.4 ท.ศ.ร. ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567