ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกิจกรรมทดลองสอบ (Pre-test) ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกิจกรรมทดลองสอบ (Pre-test) ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท.ศ.ร.เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา) ปีการศึกษา 2566

ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

ตารางทดสอบความรู้ Pre-test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)

การทดสอบความรู้ Pre-test ห้องเรียน mini English Program (MEP)

แนะแนวแผนการเรียน