ประกาศ ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ส่งหลักฐานการโอนเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563)

รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เดิม ตรวจสอบรายชื่อและแผนการเรียน

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่องการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานตัวห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563)

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563