ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ท.ศ.ร. ร่วมใจทำความสะอาดต้านโควิด-19

ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่4)

สถิตินักเรียนเข้าโฮมรูม(Homeroom)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า มอบทุนการศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอนงนาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวรัตนมณี แสงอรุณเยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ และตำแหน่งพนักงานขับรถ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19