E-mail นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

E-mail นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รหัสเข้าชั้นเรียนของนักเรียนชั้นม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564

มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564

การจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าระบบออนไลน์

ประกาศ กำหนดการรับหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564