ท.ศ.ร. ปันสุข ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ภาระงานในการเรียนซ้ำ

ท.ศ.ร. ปันสุข ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19

รายงานการสอน รายสัปดาห์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องงดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่26-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากเหตุอุบัติภัยสำหรับครูและบุคลากร

ประกาศ การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

กำหนดการสอบแก้ตัวออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564