ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมรอบที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ

รายงานตัวประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

รายงานตัวความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ข้อปฏิบัติในการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการเรียนซ้ำรายวิชา ม.3 และ ม.6 ที่ยังมีผลการเรียน 0 , ร , มผ และ มส