ประกาศ การยกเลิกการสลับกลุ่มเรียน และทดลองเปิดเรียน On – site เต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำรวจความจำนงขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ท.ศ.ร. ปันสุขมอบความห่วงใย

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นอายุ 16 ปี ชาย

ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

รหัสเข้า Home Room ในgoogle classroomและกลุ่มไลน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า