ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นความจำนงต่อ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม (โควตา)

แนะนำแผนการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Pre-Test โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่งวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โรงเรียนแทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้รับรางวัลพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ ความสามารถระดับเหรียญทอง จากพระเจ้าวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

แนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่ ระว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565