สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ดวงอาทิตย์ทอแสง หมายถึง ภาณุรังสี (แสงตะวัน) อันเป็นพระนามของพระราชปิตุลาฯ ซึ่งมีส่วนในการกำเนิดตึกแม้น

อักษร “ม” หมายถึง “แม้น” นามของหม่อมในสมเด็จพระราชปิตุลาฯ ได้อุทิศแก่หม่อมแม้น

ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระองค์เจ้า
รำเพยภมราภิรมย์) สมเด็จพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รวงข้าว หมายถึง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้อยู่บนผืนที่นาของ นางเนียน ชื่นชม
ผู้บริจาคที่ดินให้

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกรำเพย หมายถึง พระนามเดิมของ  สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี   
คือ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ 

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว เป็นสีประจำวันพฤหัสบดีตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) ซึ่งเป็นวันประสูตรของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 4 และเป็นสีของใบรำเพย

สีเหลือง เป็นสีประจำวันจันทร์ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) และเป็นสีของดอกรำเพย

คติพจน์

น สิยา โลกวฑฺฒโน

ไม่ควรเป็นคนรกโลก

ปรัชญา

สุโข ปญฺญาปฏิลาโก 

การได้ความรู้ เป็นเหตุนำสุขมาให้

คำขวัญ

บุคลิกภาพดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน