ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเทพศิริทร์ร่มเกล้าเป้นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ 26 ไร่ 29 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยไอดีซี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 0-2737-8918 ถึง 20 โทรสาร 0-2360-9287

การก่อตั้งโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 มีผู้ทำหนังสือแสดงความจำนงผ่าน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความจำนงที่จะบริจาคที่ดินจำนวน 15 ไร่ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งที่ 2 กรมสามัญศึกษาโดย คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตาชู อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นได้ตอบรับที่ดินดังกล่าวตามหนังสือเลขที่ ศธ.0807/33236 ลงวันที่ 21 กันยายน 2521

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์ อักษรย่อคือ ท.ศ.อ. และมีเลขประจำโรงเรียนที่ ศธ.0807133 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522 และในวันที่ 25 ธันวาคม 2522 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 5700/2522 แต่งตั้ง นางสาวผ่องศรี บัวประชุม อาจารย์ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5 จากโรงเรียนเทพศิริทร์ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า อักษรย่อ “ท.ศ.ร.” เป็นโรงเรียนเครือข่ายเทพศิรินทร์ (ALL DEB IN ONE) จึงถือเอาวันที่ 26 มีนาคม 2522 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

สาเหตุการย้ายที่ตั้งโรงเรียน

ตามที่ผู้แจ้งความจำนงบริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์นั้น ปรากฎว่าทางกรมสามัญศึกษาไม่สามารถที่จะนำงบประมาณการก่อสร้างเข้าไปได้  เนื่องจากไม่มีถนน เข้า-ออก ถึงบริเวณที่ดิน  แต่การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจะต้องดำเนินการให้ทันปีงบประมาณ 2523 ไม่เช่นนั้นแล้วงบประมาณที่ได้มาจะถูกเรียกคืน  ดังนั้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2523 นางเนียน ชื่นชม ผู้ซึ่งเห็นใจต่อปัญหาของทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก  ท่านจึงมีกุศลจิตมาแสดงความจำนงผ่านโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์  บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่ (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) ให้กับกรมสามัญศึกษาเพื่อจัดสร้างโรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์  และทางกรมสามัญศึกษาก็ได้ตอบรับที่ดินดังกล่าวตามหนังสือที่ ศธ.0807/28100 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2523 ที่ดินส่วนที่เหลือก็ยินดีจะขายให้กับโรงเรียนเพื่อขยายบริเวณในราคาถูก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า มีเนื้อที่ 26 ไร่ 29 ตารางวา มีความเป็นมาดังนี้

  1. นางเนียน ชื่นชม  บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่
  2. พระราชปัญญา โกศล จัดซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา บริจาคให้โรงเรียน
  3. พระราชปัญญา โกศล จัดซื้อที่ดินจำนวน 6 ไร 1 งาน 17 ตารางวา บริจาคให้โรงเรียน
  4. คุณประกอบ ชื่นชม จัดซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 6 ตารางวา เพื่อทำถนนหน้าโรงเรียน