คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

นายพิทักษ์ เอ็นดู

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รองผู้อำนวยการ

นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทยากร สุขขวัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวิทย์ รจนาสันห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคำรพ ผลถาวร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน