คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

นายพิทักษ์ เอ็นดู

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รองผู้อำนวยการ

นายวิจักษ์ ดิษฐใจเย็น

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวปราณี นิลเหม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอนุชิต ผิวขำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล