คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

นายธงชัย อินทรพาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รองผู้อำนวยการ

นางสาวพิชญ์สิณี ปิยภัทร์ภากร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอภิชา นิลวัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล