คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

นายพิทักษ์ เอ็นดู

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รองผู้อำนวยการ

นายภักดี แสงจันทร์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุวิทย์ รจนาสันห์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายคำรพ ผลถาวร

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล