คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

นายธงชัย อินทรพาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รองผู้อำนวยการ

นางสาวอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปราณี นิลเหม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอนุชิต ผิวขำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวรพล ศรีเทพ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป