คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

นายธงชัย อินทรพาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รองผู้อำนวยการ

นายอภิชา นิลวัฒน์

รองผู้อำนวยการงานบริหารวิชการ

นางสาวพิชญ์สิณี ปิยภัทร์ภากร

รองผู้อำนวยการงานบริหารงบประมาณ

นายภาคภูมิ ทองลาด

รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป

นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง

รองผู้อำนวยการงานบริหารงานบุคคล