บุคลากร

สำนักงาน

นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง

นางสาวพิรานันท์ สถานทรัพย์

นางสาวกนิษฐา ปานสังข์

นางสาวศิริวรรณ งามดอกไม้

นางสาวประภัสสร จตุรัส

นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท

นางสาวไอสุรีย์ สุขพรหม

นางฌาฐิกาญจน์ แสงไวโรจน์

นางคัทยะวรรณ เสมาสูงเนิน

นางสาวพนิดา ไตรสิกขา

นางสาวมยุรี ขันคำ

นางสาวอภิปภา สีเนหันหา

นางสาวนุจรี ศรีจันทร์

นายธนวรรธน์ บุญแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภารดี ปัญญาใส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล

นางกองเงิน จันทาทุม

นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย

นางสาวสุกานดา สายวารี

นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ

นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่

นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี

นางสาวสุภาลักษณ์ ต่อปี

นางสาวปารวี วินทะไชย์

นางสาวศิรินารถ พรหมลา

นางสาวสุนิสา แก้วพินิจ

นางสาวสุวนันท์ ถนอมดำรงศักดิ์

นางสาวจุฑาพร รุ่งสว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพชร สายรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์

นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร

นางสาวสุพินิจ อัตมาตร

นายชาตรี โพธิ์ดก

นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม

นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี

นายทวีพล สารินทรานนท์

นายกันตพงศ์ ก้อนนาค

นายฐาปนศักดิ์ อภิบาล

นางสาวชนกนาถ สมสอาด

นางสาวสุภรัศมิ์ สืบกระพันธ์

นางสาวกิติยวดี อุทรักษ์

นายอาซูวัน บากา

นางสาวญาณภา ผู้มีธรรมธนโชติ

นางสาววลัยพร ทองห่อ

นางสาวณัฐกา อุปกลิ่น

นายวรรณกร หงษ์อินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐพล สิทธิกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายไชยจิตร ศรีมุล

นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์

นายทยากร สุขขวัญ

นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ

นางเมธาวี สุขขวัญ

นายพงศกร นาคไทย

นางสาวสุกัญญา คามวัลย์

นางสาวสุภาพร รักด้วง

นางสาวชลธิชา ศรีเอี่ยม

นายธิติณัฐ แก้วบุญเรือง

นางสาวกฤษณา น้อยอามาตย์

นางสาวจิดาภา น้ำแก้ว

นายนพรัตน์ สุนทรชีระวิทย์

นายฐาปกรณ์ ศรียะนัย

นางสาวพรรวินท บุญมีพิพิธ

นางสาวพรพิมล ภูสีไม้

นางสาวสุภาดา เจียนงาม

นายวิศรุต พ่วงแสงสุข

นางสุภาพร กิจวานิชชัย

นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม

นางสายชล ธนานุวงศ์

นางสาวเยาวภา แสงนนท์

นางสาววิภารัตน์ รังสี

นางสาวกาญนภา กาญจนชาติ

นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล

นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ

ว่าที่ร.ต.มหาดไทย บุษยเหม

นางยุภาพร บุษยเหม

นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด

นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ

นางสาวกนิษฐา ปานสังข์

นางสาวศิริวรรณ งามดอกไม้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรณ์กันต์ คล่องแคล่ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศุกันญา หาญเสนา

นางสิริพร หอมวิเชียร

นายสรศักดิ์ เจริญการค้า

นางสาวพิชานี ภควิโรจน์กุล

นายวีระพงษ์ วรรณยศ

นางสาวชนกานต์ ศิรินิกร

นางสาวรุ่งนภา ตันหราพันธุ์

นางสาวอภิญญา อุตมะชะ

นางสาวสุพรรณี หนูประโคน

นางสาวณณิฐา แสงเย็นพันธุ์

นายสรร เจษฎาโชคอุดม

นางสาวณัชชา วิริขิตกุล

นางสาวทิพาพร บางทราย

นางสาวภัชรี เกตุชาติ

ธนพงษ์ เอียดชูทอง

นายณัฐวุุฒิ บุตรอัง

นางสาววันธิดา สีหะวงศ์

นายก้องแผ่นดิน เสลาหลัก

นางสาวเพชรรัตน์ อักษรดิษฐ์

นางสาวเมษา มีสายญาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปาณีต บุญเหลือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ

นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ

นายสากล คำทุม

นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง

นางสาวนริสา สมราชา

นางสาวสมใจ จันทรังษี

นางสาววรารัตน์ แสงสุข

นางถิรนันท์ ภูถอดใจ

นางสาวพัชรี สุขสำราญ

นายมนเฑียร บุญประเสริฐ

นางสาวลฎาภา รอไธสง

นางสาวมณีนุช คำเพียร

นางสาวนพรัตน์ สงวนทรัพย์

นางสาวรัตนา สารชาติ

นางสาวภัณฑิรา หมั่นเหมาะ

นายโรมรัน เพลิศฤทธิ์

นายวรวิช กำจร

นางสาวสุนารี เปล่งนอก

นางสาวศุภลักษณ์ ชูขาว

นางสาวณักษ์ลภัส ปราบพาล

นางสาวทัศนีย์ กระแสสิงห์

นายอธิป ผิวงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่รต.หญิงสายไหม เอื้อเฟื้อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสีวลีฟาตีมา จันทร์ทอง

นายวันชัย ดีเสมอ

นางนิสาชล เอ้กันหา

นางสาววันวิสาข์ วงศ์พยัคฆ์

นายศิรวิทย์ เชื้อสูง

นายวุฒิไกร ขันแก้ว

นายคุณานนต์ ตันเจริญสุข

นายชนะชน ศรีมีชัย

นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย

นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนุชรีย์พร วิชาเดช

นายสันติ วิชาเดช

นางสาววิรัลรุ้ง ศิริธนรุจสักโก

นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง

นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด

นางสาวญาดา โพธิสาขา

นางสาวภคมน นิธิศวรดา

นายสุรเกียรติ สโรบล

นายปองพล ทิพย์สันเทียะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิณญาดา รวีวารษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุพจน์ ดีคาร

นางสาวลินิน แสนปลื้ม

นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชา

นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง

นางสาวชุติมา จะบัง

นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะ

นางสาวธิติพร นิลสาขา

นางสาวพิรานันท์ สถานทรัพย์

นางสาวอรจิรา ขันตี

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพชร สายรัตน์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเพียงใจ ดีคาร

นางกมลทิพย์ ทวีชัยนุกูลกิจ

นางสาวภัทรชนน คุ้มครอง

นางสาวกนกวรรณ เรื่อสีจันทร์

นายเกรียงไกร ปะโมทาติ