บุคลากร

สำนักงาน

นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี

นางสาวสมลักษณ์ พลอยสังวาลย์

นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง

นางสาวชุดาพร สถานทรัพย์

นางสาวชุติมา จะบัง

นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะ

นางสาวกนิษฐา ปานสังข์

นางสาวศิริวรรณ งามดอกไม้

นางสมเวียง สิริวรพันธ์

นางสาวประภัสสร จตุรัส

นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท

นางสาวไอสุรีย์ สุขพรหม

นางสาวลักษิณาพัฒน์ เข็มพิลา

นายวุฒิศักดิ์ วิจิตรเรืองฤทธิ์

นางฌาฐิกาญจน์ แสงไวโรจน์

นางเรวดี บุญช่วย

นางสาววรรณนิภา เจียกขจร

นางสาวกนกวรรณ พรมโคตร

นางสมบูรณ์ศรี มีกุศล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปราณี ลาภเกิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศิริกุล กุลกิจกำจร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางประไพ คนิตานนท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางทัศนีย์ ดาหาญ

นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล

นางกองเงิน จันทาทุม

นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย

นางสาวสุกานดา สายวารี

นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ

นางสาวภารดี ปัญญาใส

นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่

นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี

นางสาวสุภาลักษณ์ ต่อปี

นางสาวปารวี วินทะไชย์

นางสาวศิรินารถ พรหมลา

นางสาวสุนิสา แก้วพินิจ

นางสาวสุวนันท์ ถนอมดำรงศักดิ์

นางสาวชุดาพร สถานทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางนิรดา บุญจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวัลภา เจริญสรรพ์

นางอัจฉรา วงศ์เสรี

นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์

นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร

นายกฤษฎา สังวรณ์

นายชาตรี โพธิ์ดก

นายพชร สายรัตน์

นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี

นายทวีพล สารินทรานนท์

นางสาวพิมพ์ชนก รับรองฤทธิ์อนันต์

นายกันตพงศ์ ก้อนนาค

นายฐาปนศักดิ์ อภิบาล

นางสาวชนกนาถ สมสอาด

นางสาววันดี สาลี

นางสาวสุภรัศมิ์ สืบกระพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุ่ม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจีราพร แววสง่า

นายอำนาจ นิลกลัด

นายไชยจิตร ศรีมุล

นายทยากร สุขขวัญ

นายวิศิษฏ์ หนาแน่น

นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ

นางเมธาวี สุขขวัญ

นายพงศกร นาคไทย

นางนิตยา วงศ์คำฟู

นางสาวเนตรนะภา พวงไทย

นางพฤฒินันท์ แสนสุข

นายณัฐพล สิทธิกุล

นางสาวสุกัญญา คามวัลย์

นางสาวสุภาพร รักด้วง

นางสาวชลธิชา ศรีเอี่ยม

นายธิติณัฐ แก้วบุญเรือง

นางสาวกฤษณา น้อยอามาตย์

นางสาวจิดาภา น้ำแก้ว

นายนพรัตน์ สุนทรชีระวิทย์

นายทิวากร แก่นสา

นางสาวกรองกาญจน์ ระวังภัย

นายฐาปกรณ์ ศรียะนัย

นางสาวพรรวินท บุญมีพิพิธ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางถิรนันท์ ภูถอดใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปาณีต บุญเหลือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวนริสา สมราชา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพรปวีณ์ ศรียะพันธุ์

นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ

นายสากล คำทุม

นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง

นางสาวสมใจ จันทรังษี

นางสาววรารัตน์ แสงสุข

นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต

นายสมบุญ กาเมือง

นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ

นางสาวพัชรี สุขสำราญ

นายเลิศจักขณ์ อัครเดชเวชวานิช

นายมนเฑียร บุญประเสริฐ

นางสาวบุษยา รอไธสง

นางสาวมณีนุช คำเพียร

นางสาวนพรัตน์ สงวนทรัพย์

นางสาวรัตนา สารชาติ

นางสาวภัณฑิรา หมั่นเหมาะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิทยา ริ้วสวรรค์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสีวลีฟาตีมา จันทร์ทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุวิทย์ รจนาสันห์

นายพรชัย คงเจริญนิวัติ

นายสมชาย ทองใบเล็ก

นางนิสาชล เอ้กันหา

นายวันชัย ดีเสมอ

ว่าที่รต.หญิงสายไหม เอื้อเฟื้อ

นางสาววันวิสาข์ วงศ์พยัคฆ์

นายศิรวิทย์ เชื้อสูง

นายวุฒิไกร ขันแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคำรพ ผลถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนุชรีย์พร วิชาเดช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสันติ วิชาเดช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววิรัลรุ้ง ศิริธนรุจสักโก

นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง

นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด

นางสาวญาดา โพธิสาขา

นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์

นางสาวภคมน นิธิศวรดา

นายสุรเกียรติ สโรบล

นายปองพล ทิพย์สันเทียะ

นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท

นายณัฐพงษ์ สาคารขันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวีดารัตน์ พานทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร

นางศุกันญา มนฑารัตน์

นายอนุชิต ผิวขำ

นางสาวกรณ์กันต์ คล่องแคล่ว

นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช

นางสาวอภิชญาน์ หอมสะอาด

นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา

นายสรศักดิ์ เจริญการค้า

นางสาวพิชานี ภควิโรจน์กุล

นายวีระพงษ์ รรณยศ

นางสาวมุทิตา สอนประเทศ

นางสาวชนกานต์ ศิรินิกร

นางสาวพัทธนันท์ หนาแน่น

นางสาวรุ่งนภา ตันหราพันธุ์

นายวรรณศิลป์ คงทวี

นางสาวดรุณี แพงพิมาย

นางสาวอภิญญา อุตมะชะ

นางสาวสุพรรณี หนูประโคน

นางสาวนุสบา นพศิริ

นางสาวลาวัลย์ แสงเย็นพันธุ์

นายสรร เจษฎาโชคอุดม

นางสาวธนัญชนก พลาวุธ

นางสาวณัชชา วิริขิตกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอารีย์อร ขันสาคร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร

นายสะอาด ยิดนรดิน

นางณิชาภา หอมวิเชียร

นางสาวประทิน ตรีถัน

นายสุพจน์ ดีคาร

นางวัฒนา เหมโยธิน

นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ

ว่าที่ร.ต.มหาดไทย บุษยเหม

นางสาวพิณญาดา รวีวารษ์

นางยุภาพร บุษยเหม

นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด

นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ

นางสาวกาญจนา อรุณไพร

นางสาวลินิน แสนปลื้ม

นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชา

นางสาวอภัสรา อุตระธิยางค์

นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง

นางสาวชุติมา จะบัง

นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะ

นางสาวกนิษฐา ปานสังข์

นางสาวศิริวรรณ งามดอกไม้

นางสาวธิติพร นิลสาขา

นางสาวรัตติยา พูลเกษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกฤษฎา สังวรณ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเพียงใจ ดีคาร
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว

นางประไพ คนิตานนท์
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด
หัวหน้างานลูกเสือ

ว่าที่ร.ต.มหาดไทย บุษยเหม
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
หัวหน้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นางรัศดา บุญมาเลิศ

นางศรีโสภา พลธนู

นางกมลทิพย์ ทวีชัยนุกูลกิจ