บุคลากร

สำนักงาน

นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง

นางสาวพิรานันท์ สถานทรัพย์

นางสาวกนิษฐา ปานสังข์

นางสาวศิริวรรณ งามดอกไม้

นางสาวประภัสสร จตุรัส

นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท

นางสาวไอสุรีย์ สุขพรหม

นางฌาฐิกาญจน์ แสงไวโรจน์

นางคัทยะวรรณ เสมาสูงเนิน

นางสาวพนิดา ไตรสิกขา

นางสาวมยุรี ขันคำ

นางสาวอภิปภา สีเนหันหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภารดี ปัญญาใส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล

นางกองเงิน จันทาทุม

นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย

นางสาวสุกานดา สายวารี

นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ

นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่

นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี

นางสาวสุภาลักษณ์ ต่อปี

นางสาวปารวี วินทะไชย์

นางสาวศิรินารถ พรหมลา

นางสาวสุนิสา แก้วพินิจ

นางสาวสุวนันท์ ถนอมดำรงศักดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์

นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร

นางสาวสุพินิจ อัตมาตร

นายชาตรี โพธิ์ดก

นายพชร สายรัตน์

นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี

นายทวีพล สารินทรานนท์

นายกันตพงศ์ ก้อนนาค

นายฐาปนศักดิ์ อภิบาล

นางสาวชนกนาถ สมสอาด

นางสาวสุภรัศมิ์ สืบกระพันธ์

นางสาวกิติยวดี อุทรักษ์

นายอาซูวัน บากา

นางสาวญาณภา ผู้มีธรรมธนโชติ

นางสาววลัยพร ทองห่อ

นางสาวณัฐกา อุปกลิ่น

นายวรรณกร หงษ์อินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์

นายไชยจิตร ศรีมุล

นายทยากร สุขขวัญ

นายวิศิษฏ์ หนาแน่น

นางเมธาวี สุขขวัญ

นายพงศกร นาคไทย

นายณัฐพล สิทธิกุล

นางสาวสุกัญญา คามวัลย์

นางสาวสุภาพร รักด้วง

นางสาวชลธิชา ศรีเอี่ยม

นายธิติณัฐ แก้วบุญเรือง

นางสาวกฤษณา น้อยอามาตย์

นางสาวจิดาภา น้ำแก้ว

นายนพรัตน์ สุนทรชีระวิทย์

นายฐาปกรณ์ ศรียะนัย

นางสาวพรรวินท บุญมีพิพิธ

นางสาวพรพิมล ภูสีไม้

นางสาวสุภาดา เจียนงาม

นายวิศรุต พ่วงแสงสุข

นางสุภาพร กิจวานิชชัย

นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม

นางสายชล ธนานุวงศ์

นางสาวเยาวภา แสงนนท์

นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล

นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ

ว่าที่ร.ต.มหาดไทย บุษยเหม

นางยุภาพร บุษยเหม

นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด

นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ

นางสาวอภัสรา อุตระธิยางค์

นางสาวกนิษฐา ปานสังข์

นางสาวศิริวรรณ งามดอกไม้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรณ์กันต์ คล่องแคล่ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศุกันญา หาญเสนา

นางสิริพร หอมวิเชียร

นายสรศักดิ์ เจริญการค้า

นางสาวพิชานี ภควิโรจน์กุล

นายวีระพงษ์ วรรณยศ

นางสาวชนกานต์ ศิรินิกร

นางสาวณัธนันฌ์ ธนฉัตรญรัตน์

นางสาวรุ่งนภา ตันหราพันธุ์

นางสาวดรุณี แพงพิมาย

นางสาวอภิญญา อุตมะชะ

นางสาวสุพรรณี หนูประโคน

นางสาวนุสบา นพศิริ

นางสาวณณิฐา แสงเย็นพันธุ์

นายสรร เจษฎาโชคอุดม

นางสาวธนัญชนก พลาวุธ

นางสาวณัชชา วิริขิตกุล

นางสาวทิพาพร บางทราย

นางสาวภัชรี เกตุชาติ

ธนพงษ์ เอียดชูทอง

นายณัฐวุุฒิ บุตรอัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ

นางปาณีต บุญเหลือง

นายสากล คำทุม

นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง

นางสาวนริสา สมราชา

นางสาวสมใจ จันทรังษี

นางสาววรารัตน์ แสงสุข

นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต

นายสมบุญ กาเมือง

นางถิรนันท์ ภูถอดใจ

นางสาวพัชรี สุขสำราญ

นายมนเฑียร บุญประเสริฐ

นางสาวลฎาภา รอไธสง

นางสาวมณีนุช คำเพียร

นางสาวนพรัตน์ สงวนทรัพย์

นางสาวรัตนา สารชาติ

นางสาวภัณฑิรา หมั่นเหมาะ

นายโรมรัน เพลิศฤทธิ์

นายวรวิช กำจร

นางสาวสุนารี เปล่งนอก

นางณัฎฐาภรณ์ มหาพรม

นางสาวศุภลักษณ์ ชูขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวันชัย ดีเสมอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร

นางนิสาชล เอ้กันหา

นางสีวลีฟาตีมา จันทร์ทอง

ว่าที่รต.หญิงสายไหม เอื้อเฟื้อ

นางสาววันวิสาข์ วงศ์พยัคฆ์

นายศิรวิทย์ เชื้อสูง

นายวุฒิไกร ขันแก้ว

นายคุณานนต์ ตันเจริญสุข

นายชนะชน ศรีมีชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนุชรีย์พร วิชาเดช

นายสันติ วิชาเดช

นางสาววิรัลรุ้ง ศิริธนรุจสักโก

นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง

นางสาวญาดา โพธิสาขา

นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์

นางสาวภคมน นิธิศวรดา

นายสุรเกียรติ สโรบล

นายปองพล ทิพย์สันเทียะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิณญาดา รวีวารษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุพจน์ ดีคาร

นางวัฒนา เหมโยธิน

นางสาวลินิน แสนปลื้ม

นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชา

นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง

นางสาวชุติมา จะบัง

นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะ

นางสาวธิติพร นิลสาขา

นางสาวพิรานันท์ สถานทรัพย์

นางสาวอรจิรา ขันตี

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพชร สายรัตน์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเพียงใจ ดีคาร

นางศรีโสภา พลธนู

นางกมลทิพย์ ทวีชัยนุกูลกิจ

นางสาวภัทรชนน คุ้มครอง

นางสาวกนกวรรณ เรื่อสีจันทร์

นายเกรียงไกร ปะโมทาติ