สถิตินักเรียนเข้าโฮมรูม(Homeroom)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ และตำแหน่งพนักงานขับรถ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้อำนวยการติดตามการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การแก้ไขผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่3)