ประกาศ เรื่อง นักเรียนเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ประกาศนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่องการประมูลการขายน้ำหวาน

ประกาศ เรื่องการประมูลการขายอาหาร

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (จบการศึกษาวันที่ 30 มีนาคม 2566)

แนวทางการจัดสรรที่เรียน กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566