ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง การสอนเสริมวิชาการวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง ยกเลิกการสอบปลายภาค ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(น้ำท่วม)

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม)

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม)

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 11 พ.ค. 65)

มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565