ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ

รายงานตัวประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

รายงานตัวความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ข้อปฏิบัติในการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการเรียนซ้ำรายวิชา ม.3 และ ม.6 ที่ยังมีผลการเรียน 0 , ร , มผ และ มส

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

ระเบียบโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ว่าด้วยการย้ายห้องเรียน ย้ายแผนการเรียน เปลี่ยนห้องเรียนและรับย้ายนักเรียนระหว่างปี พุทธศักราช 2567