รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบที่2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษ ม.4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา2565

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 รอบที่ 2 ปีการศึกษา2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

การแสดลผลการตรวจ ATK เพื่อเข้ามอบตัว ม.1และม.4 ปีการศึกษา2565