กีฬาสีภายในโรงเรียน

28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครอง ม.1และม.4

24 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบปลายภาค

22 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

21 สิงหาคม 2562 ถึง 21 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ 6

4 สิงหาคม 2562 ถึง 4 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ

17 มิถุนายน 2562 ถึง 9 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.5

21 กรกฎาคม 2562 ถึง 21 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและอบรมคุุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 4

7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 2

2 พฤษภาคม 2562 ถึง 2 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า