คำสั่ง 25/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน) โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 123

คำสั่ง 6/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2560 123

คำสั่ง 567/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 “ศาสตร์พระราชา การพัฒนาที่ยั่งยืน” 123

คำสั่ง 633 /2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25–29 ธันวาคม 2560 123

คำสั่ง 617/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 123

คำสั่ง 980/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา2560 123

คำสั่ง 481/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 123

คำสั่ง 485/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องการกรอกคะแนนผ่านระบบ SGS 123

คำสั่ง 484/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุข้าราชการ 123

คำสั่ง 475/2560 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการสถานที่ราชการ 123