สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

20 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

สอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2/2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2562

12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net

29 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 1 มีนาคม 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net

1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่3 ณ เขาชนไก่

4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2563

จ.กาญจนบุรี

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่2 ณ เขาชนไก่

7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563

จ.กาญจนบุรี

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 2 of 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5